VEDTEKTER FOR RYGGE MUSEUM OG HISTORIELAG

Godkjent på Rygge Historielags ekstraordinære årsmøte 19.11.2013 og Rygge Museums ordinære årsmøte 30.01.2014.
Vedtatt på Rygge Museum og Historielags årsmøte 27.02.2014.
Endret på Rygge Museum og Historielags årsmøte 26.02.2015.
Endret på Rygge Museum og Historielags årsmøte 25.02.2016
Endret på Rygge Museum og Historielags årsmøte 03.03.2022
Endret på Rygge Museum og Historielags årsmøte 16.02.2023
Endret på Rygge Museum og Historielags årsmøte 15.02.2024

Rygge Museum og Historielag er en frivillig forening bestående av tidligere Rygge Museum (etablert 13.05.1992) og Rygge Historielag (etablert 19.04.1979).

§ 1. FORMÅL
Rygge Museum og Historielag er en frivillig forening som skal fremme interesse, forståelse og kunnskap om Rygges kulturlandskap, kulturminner og historie. Foreningens arbeidsfelt omfatter både materielle og immaterielle verdier.

§ 2. MEDLEMSKAP
Medlem av foreningen er enhver som har betalt årskontingent og vil støtte foreningens formål.
Kontingenten er kr. 250.00 pr.år.

§3. VIRKSOMHET
Rygge Museum og Historielag skal gjennom sin virksomhet oppnå dette målet ved:
Å samle informasjon om fornminner, nyere kulturminner, tradisjoner, skikker og folkeliv, dialekter og stedsnavn.
- Å
 arrangere møter, vandringer og andre aktiviteter med historiske temaer.
Å utgi publikasjoner.
Å arbeide med registrering og bevaring av kulturminner og gjøre disse kjent for allmennheten
Å drifte lokalhistorisk arkiv og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten.
Å lede og drifte museet.

§4. MUSEUMSDRIFT
Rygge Museum og Historielag har ansvar for ledelse og drift av museet.

Rygge Museum består av den tidligere «Rygge fylkesskole», bygninger på den tidligere fylkesskoles grunn og museumsbygninger som blir flyttet til Bygdetunet, skal være et kulturminne- og kulturlandskapsmuseum for kommunen og skal hete RYGGE MUSEUM.

Rygge Museum organiseres og drives etter følgende prinsipper:
a) Styret for Rygge Museum og Historielag har ansvar for utvikling av planer, etablering og drift.
b) Bygningsmassen tilhører Moss kommune. Moss kommune sørger for forsikring og vedlikehold av bygningsmassen.
c) Saker vedrørende Rygge Museum som har økonomiske konsekvenser for Moss kommune, skal fremmes til behandling i kommunens politiske organer.
d) Ingen av museets gjenstander kan selges, byttes, eller deponeres uten styrets samtykke.
e) Gjenstander som Rygge Museum forvalter, skal være forsvarlig registrert etter retningslinjer gitt av Østfoldmuseet/fylkeskonservatoren i Østfold.
f) Krigsminnesamlingen er en del av virksomheten ved Rygge Museum og er opprettet gjennom et samarbeid mellom tidligere Rygge Museum og Moss og Rygge forsvarsforening. Samarbeidet er formalisert gjennom avtale, sist datert 05.12.2017.

§ 5. STYRET
Foreningens virksomhet ledes av et styre. Årsmøtet er den øverste myndighet.
Styret er ansvarlig for foreningens administrative og organisatoriske oppbygning, virksomhet og drift. Styret kan således opprette og oppløse komiteer med spesielle ansvarsområder. Styret skal påse at foreningens formål blir oppfylt.
Styret skal utarbeide årlige budsjetter og planer og sørge for at regnskap føres i henhold til gjeldende regelverk og god regnskapsskikk.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.
Dersom et styremedlem må melde forfall, har vedkommende plikt til å innkalle et varamedlem.

§ 6. SAMARBEID MED ANDRE LAG OG FORENINGER
Rygge Museum og Historielag skal være medlem av Østfold historielag.
Rygge Museum har inngått avtaler med Rygge bygdekvinnelag, Artillerihistorisk forening og Moss og Rygge forsvarsforening. Disse avtalene videreføres.

§ 7. ÅRSMØTE
Foreningen holder ordinært årsmøte innen utgangen av mars hvert år.
Møtet kunngjøres med direkte melding (elektronisk eller papir) til alle medlemmer minst 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal:
a) godkjenne innkallingen og saklisten,
b) velge møteleder og referent,
c) velge 2 personer til å underskrive protokollen
d) behandle styrets årsberetning,
e) behandle revidert regnskap for det forløpne kalenderår,
f) fastsette kontingent,
g) vedta eventuell godtgjørelse til styreleder (etter forslag fra styret),
h) behandle budsjett,
i) behandle innkomne forslag,
j) velge leder
k) velge nestleder, sekretær, kasserer samt 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret
l) velge 2 revisorer, eller foreningen skal benytte autorisert revisor eller regnskapskontor,
m) velge valgkomite.

Leder velges for 1 år. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.
I tillegg består styret av 1 representant med vararepresentant oppnevnt av Moss kommune for 4 år.

Det tilstrebes at ikke for mange av styrets medlemmer skiftes ut samtidig. For å oppnå dette kan valgkomiteen foreslå at noen
av styremedlemmene velges for bare 1 år. Styret fordeler selv oppgavene som nestleder, sekretær og kasserer blant sine medlemmer.

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer som velges for 1 år.

Et årsmøte som er lovlig innkalt, er beslutningsdyktig uansett frammøte.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner det nødvendig eller minst 10 prosent av medlemmene skriftlig krever dette.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

§ 8. ENDRING AV VEDTEKTENE.
Vedtektsendringer må skje på årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendringer oversendes Moss kommune til orientering.

§ 9. OPPHØR AV VIRKSOMHETEN
Foreningen opphører dersom:

a) 2 påfølgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært, beslutter det med 2/3 flertall,

eller

b) foreningen bare støttes av 10 eller færre medlemmer.
Ved opphør overføres bygningsmassen, innsamlede gjenstander, finanser og øvrige eiendeler til Moss kommune. Unntatt fra dette er bygninger eller gjenstander som er utlånt eller gitt på spesielle vilkår.