Årsmøtereferat

 

2019 Styret

Åref19

Åref19ba

       Årsmref 2018

 

Årsref 1 18

Årsre 2 18

Arsref 3 18  

Åref17 1

Åref17 2 

Rygge Museum og Historielag

Referat fra årsmøtet 25.02.2016

 

Vedtektenes § 7, punkt a – m, beskriver hva som skal behandles på årsmøtet. Inndelingen nedenfor følger disse punktene i vedtektene.

 

a)     Godkjenne innkallingen og saklisten

 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

 

b)     Velge møteleder og referent

 

Per Boe Guren ble valgt til møteleder og Aimar Sørenssen til referent.

 

c)      Velge 2 personer til å underskrive protokollen

 

Aud Kristin Løken og Søren Kure ble valgt til å underskrive protokollen.

 

d)     Behandle styrets årsberetning

 

Sekretæren leste opp årsberetningen. Forsamlingen godkjente årsberetningen. Det ble bemerket at foreningen har hatt et aktivt år.

 

e)     Behandle revidert regnskap for det forløpne kalenderår

 

Lederen gjennomgikk hovedtrekkene i regnskapet i kassererens fravær. En av revisorene fortalte at ifølge regnskapskontorer har foreningen sunn økonomi og at det ikke er noen kritiske bemerkninger til styrets disposisjoner. Regnskapet ble godkjent.

 

f)      Fastsette kontingent

 

Styret foreslo uendret kontingent, 200 kr /år. Dette ble vedtatt.

 

g)     Vedta eventuell godtgjørelse til styreleder (etter forslag fra styret)

 

Styret foreslo uendret godtgjørelse til styreleder, 3000 kr / år. Dette ble vedtatt.

 

h)     Behandle budsjett

 

Lederen la fram styrets forslag til budsjett. Budsjettet ble vedtatt.

 

i)       Behandle innkomne forslag

 

Det hadde ikke kommet noen forslag fra medlemmene. Styret la fram et forslag til en endring av vedtektenes §7 l).

 

Dagens vedtekter: Årsmøtet skal velge 2 revisorer.

 

Styret foreslo dette endret til: Årsmøtet skal velge 2 revisorer, eller foreningen skal benytte autorisert revisor eller regnskapskontor.

 

Forslaget ble vedtatt.

 

j)       Velge leder

 

Valgkomitéen innstilte Hans Jørn Rønningen som ny leder. Han ble valgt.

 

k)     Velge 6 medlemmer og 3 varamedlemmer til styret

 

Valgkomitéen innstilte Gunnleif Grannes (gjenvalg), Amalie Onstad (gjenvalg) og Hermann Wilskow (ny) som styremedlemmer. Valgkomitéen innstilte Helge Aker (ny) som varamedlem. Disse ble valgt.

 

l)       Velge 2 revisorer, eller foreningen skal benytte autorisert revisor eller regnskapskontor

 

Foreningen benytter regnskapskontor. Valgkomitéens forslag til revisorer faller derfor bort.

 

m)   Velge valgkomité

 

Valgkomitéen innstilte Søren Kure (ny), Thor Helge Saastad (ny) og Anne Marie Raade (ny) som ny valgkomité. De ble valgt.

 

 

 

 

 

 

 

________________                                                                          __________________

 

Aud Kristin Løken                                                                                         Søren Kure

 

 

 

Rygge Museum og Historielag

Referat

Årsmøtet 2015

26.2.2015

 1. Godkjenning av innkalling

 2.  Innkallingen godkjent. 

 3. Valg av møteleder og referent

  Møteleder velges Per Boe Guren, referent Ketil Johansen. 

 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

  Velges Ebba Rysst og Øystein Hermansen. 

 5. Styrets årsberetning

  Formann leste opp årsberetningen 2014.

  Kommentar til årsberetningen: Odd Ragnar Utne skyldes en stor takk for materialer og for sage tømmer til Rørhuset.

  Årsberetningen godkjent. 

 6. Revidert regnskap

  Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2014.

  Kommentar til regnskapet: Den ene valgte revisoren har trukket seg på slutten av året. Det fremmes forlag om at årsmøtet kan godkjenne regnskapet likevel – uten denne revisjonen.

  Regnskapet godkjent. 

 7. Fastsettelse av kontingent

  Forslag fra styret: 200.- som tidligere.

  Godkje

 8. Fastsettelse av styreleders godtgjørelse.

  Styrets forslag: kr 3000.-. (en økning på kr. 500.-)

  Godkjent.

 9. Budsjett 2015

  Kasserer la frem budsjettet, men et beregnet driftsunderskudd på kr. 269.155.- Dette dekkes av tidligere års overskudd.

  Godkjent. 

 10. Innkommende forslag

  Styret foreslår en vedtektsendring, der fristen til forslag til årsmøter kortes ned til 7 dager.

  Ny ordlyd: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende 14 dager før.

  Vedtektsendringen godkjent. 

 11. Valg leder

  Valgkomiteen, ved Odd Søgård gjennomgikk innstillingen.

  Valg av Formann

  Helge Aker, for 1 år. 

 12. Valg 6 styremedlemmer, og 3 varamedlemmer til styret

  Styremedlemmer:

  Gunnleif Grannes, for 1 år.

  Egil Rødsrød, for 2 år.

  Amalie Onstad, for 1 år.

  Aimar Sørenssen, for 1 år.

  Petter Vold, for 2 år.

  Olaf Simensen Berglia, for 2 år.

  Varamedlemmer:

  Liv Leirstein, for 2 år.

  Johnny Aasen, for 2 år.

  Thor Helge Saastad, for 1 år. 

 13. Valg 2 revisorer

  Kari Horntvedt, for 1 år.

  Morten Grønli, for 1 år. 

 14. Valg av valgkomite, 3 medlemmer

  Øistein Hermansen, Aud Kristin Løken, Unni Haugen. Alle velges for 1 år. 

 

 Referent

 Ketil Johansen                                                                            Ebba  Ryst                                                                                                                

Øistein Hermansen